There are around 28 post offices at Jagdalpur Sadar Bzr of Bastar district, Chhattisgarh belong to PIN code 494001 in India. Jagdalpur H.O (Delivery type) is the main branch of this PIN code and the Head Post Office located at Jagdalpur, Jagdalpur, Dist. - Bastar, Chhattisgarh, India, Pin - 494001, Phone - 07782-222390. All details regarding this PIN code 494001 given below,

Post Office: Jagdalpur Sadar Bzr S.O
PIN Code: 494001
Post Office Type: Sub-Office
Office Address:
NA, Dist. - Bastar
Chhattisgarh, India, Pin - 494001

Phone: 07782-224750

Postal Taluk: NA
District : Bastar
State: Chhattisgarh
Post Office: Jagdalpur Rly Colony S.O
PIN Code: 494001
Post Office Type: Sub-Office
Office Address:
NA, Dist. - Bastar
Chhattisgarh, India, Pin - 494001

Phone: 07782-223830

Postal Taluk: NA
District : Bastar
State: Chhattisgarh
Post Office: Jagdalpur Kutchery S.O
PIN Code: 494001
Post Office Type: Sub-Office
Office Address:
NA, Dist. - Bastar
Chhattisgarh, India, Pin - 494001

Phone: 07782-221490

Postal Taluk: NA
District : Bastar
State: Chhattisgarh
Post Office: Jagdalpur H.O
PIN Code: 494001
Post Office Type: Head Office
Office Address:
Jagdalpur, Dist. - Bastar
Chhattisgarh, India, Pin - 494001

Phone: 07782-222390

Postal Taluk: Jagdalpur
District : Bastar
State: Chhattisgarh
Post Office: Dharampura S.O
PIN Code: 494001
Post Office Type: Sub-Office
Office Address:
Jagdalpur, Dist. - Bastar
Chhattisgarh, India, Pin - 494001

Phone: 07782-229140

Postal Taluk: Jagdalpur
District : Bastar
State: Chhattisgarh
Post Office: Adawal B.O
PIN Code: 494001
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Adawal B.O
Jagdalpur, Dist. - Bastar
Chhattisgarh, India, Pin - 494001

Phone:

Postal Taluk: Jagdalpur
District : Bastar
State: Chhattisgarh
Post Office: Amaguda B.O
PIN Code: 494001
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Amaguda B.O
Jagdalpur, Dist. - Bastar
Chhattisgarh, India, Pin - 494001

Phone:

Postal Taluk: Jagdalpur
District : Bastar
State: Chhattisgarh
Post Office: Babusemra B.O
PIN Code: 494001
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Babusemra B.O
Jagdalpur, Dist. - Bastar
Chhattisgarh, India, Pin - 494001

Phone:

Postal Taluk: Jagdalpur
District : Bastar
State: Chhattisgarh
Post Office: Bademurma B.O
PIN Code: 494001
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Bademurma B.O
Jagdalpur, Dist. - Bastar
Chhattisgarh, India, Pin - 494001

Phone:

Postal Taluk: Jagdalpur
District : Bastar
State: Chhattisgarh
Post Office: Chitaloor B.O
PIN Code: 494001
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Chitaloor B.O
Jagdalpur, Dist. - Bastar
Chhattisgarh, India, Pin - 494001

Phone:

Postal Taluk: Jagdalpur
District : Bastar
State: Chhattisgarh
Post Office: Dhanpunji B.O
PIN Code: 494001
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Dhanpunji B.O
Jagdalpur, Dist. - Bastar
Chhattisgarh, India, Pin - 494001

Phone:

Postal Taluk: Jagdalpur
District : Bastar
State: Chhattisgarh
Post Office: Dimrapal B.O
PIN Code: 494001
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Dimrapal B.O
Jagdalpur, Dist. - Bastar
Chhattisgarh, India, Pin - 494001

Phone: 07782-229140

Postal Taluk: Jagdalpur
District : Bastar
State: Chhattisgarh
Post Office: Hatkachora B.O
PIN Code: 494001
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Hatkachora B.O
Jagdalpur, Dist. - Bastar
Chhattisgarh, India, Pin - 494001

Phone: 07782-229140

Postal Taluk: Jagdalpur
District : Bastar
State: Chhattisgarh
Post Office: Karanji B.O
PIN Code: 494001
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Karanji B.O
Jagdalpur, Dist. - Bastar
Chhattisgarh, India, Pin - 494001

Phone: 07782-224750

Postal Taluk: Jagdalpur
District : Bastar
State: Chhattisgarh
Post Office: Kumharawand B.O
PIN Code: 494001
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Kumharawand B.O
Jagdalpur, Dist. - Bastar
Chhattisgarh, India, Pin - 494001

Phone: 07782-224750

Postal Taluk: Jagdalpur
District : Bastar
State: Chhattisgarh
Post Office: Kurandi B.O
PIN Code: 494001
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Kurandi B.O
Jagdalpur, Dist. - Bastar
Chhattisgarh, India, Pin - 494001

Phone: 07782-224750

Postal Taluk: Jagdalpur
District : Bastar
State: Chhattisgarh
Post Office: Kurenga B.O
PIN Code: 494001
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Kurenga B.O
Jagdalpur, Dist. - Bastar
Chhattisgarh, India, Pin - 494001

Phone: 07782-224750

Postal Taluk: Jagdalpur
District : Bastar
State: Chhattisgarh
Post Office: Madpal B.O
PIN Code: 494001
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Madpal B.O
Jagdalpur, Dist. - Bastar
Chhattisgarh, India, Pin - 494001

Phone: 07782-224750

Postal Taluk: Jagdalpur
District : Bastar
State: Chhattisgarh
Post Office: Markel B.O
PIN Code: 494001
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Markel B.O
Jagdalpur, Dist. - Bastar
Chhattisgarh, India, Pin - 494001

Phone: 07782-224750

Postal Taluk: Jagdalpur
District : Bastar
State: Chhattisgarh
Post Office: Nagarnaar B.O
PIN Code: 494001
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Nagarnaar B.O
Jagdalpur, Dist. - Bastar
Chhattisgarh, India, Pin - 494001

Phone: 07782-224750

Postal Taluk: Jagdalpur
District : Bastar
State: Chhattisgarh
Post Office: Nangur B.O
PIN Code: 494001
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Nangur B.O
Jagdalpur, Dist. - Bastar
Chhattisgarh, India, Pin - 494001

Phone: 07782-224750

Postal Taluk: Jagdalpur
District : Bastar
State: Chhattisgarh
Post Office: Netanaar B.O
PIN Code: 494001
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Netanaar B.O
Jagdalpur, Dist. - Bastar
Chhattisgarh, India, Pin - 494001

Phone: 07782-224750

Postal Taluk: Jagdalpur
District : Bastar
State: Chhattisgarh
Post Office: Niyanaar B.O
PIN Code: 494001
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Niyanaar B.O
Jagdalpur, Dist. - Bastar
Chhattisgarh, India, Pin - 494001

Phone: 07782-224750

Postal Taluk: Jagdalpur
District : Bastar
State: Chhattisgarh
Post Office: Pandripani B.O
PIN Code: 494001
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Pandripani B.O
Jagdalpur, Dist. - Bastar
Chhattisgarh, India, Pin - 494001

Phone: 07782-224750

Postal Taluk: Jagdalpur
District : Bastar
State: Chhattisgarh
Post Office: Puspal B.O
PIN Code: 494001
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Puspal B.O
Jagdalpur, Dist. - Bastar
Chhattisgarh, India, Pin - 494001

Phone: 07782-224750

Postal Taluk: Jagdalpur
District : Bastar
State: Chhattisgarh
Post Office: Sadgud B.O
PIN Code: 494001
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Sadgud B.O
Jagdalpur, Dist. - Bastar
Chhattisgarh, India, Pin - 494001

Phone: 07782-224750

Postal Taluk: Jagdalpur
District : Bastar
State: Chhattisgarh
Post Office: Singanpur B.O
PIN Code: 494001
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Singanpur B.O
Jagdalpur, Dist. - Bastar
Chhattisgarh, India, Pin - 494001

Phone: 07782-224750

Postal Taluk: Jagdalpur
District : Bastar
State: Chhattisgarh
Post Office: Titirgaon B.O
PIN Code: 494001
Post Office Type: Branch Office
Office Address:
Titirgaon B.O
Jagdalpur, Dist. - Bastar
Chhattisgarh, India, Pin - 494001

Phone: 07782-224750

Postal Taluk: Jagdalpur
District : Bastar
State: Chhattisgarh
Head Office Address:
Jagdalpur H.O
Jagdalpur, Dist. - Bastar
Chhattisgarh, India, Pin - 494001
Phone - 07782-222390

District : Bastar
State: Chhattisgarh

Post Offices:
List of 28 Post Offices with pincode 494001,
 • Adawal B.O (Branch Office, Type- Delivery), Jagdalpur
 • Amaguda B.O (Branch Office, Type- Delivery), Jagdalpur
 • Babusemra B.O (Branch Office, Type- Delivery), Jagdalpur
 • Bademurma B.O (Branch Office, Type- Delivery), Jagdalpur
 • Chitaloor B.O (Branch Office, Type- Delivery), Jagdalpur
 • Dhanpunji B.O (Branch Office, Type- Delivery), Jagdalpur
 • Dharampura S.O (Sub-Office, Type- Non-Delivery), Jagdalpur, Phone: 07782-229140
 • Dimrapal B.O (Branch Office, Type- Delivery), Jagdalpur
 • Hatkachora B.O (Branch Office, Type- Delivery), Jagdalpur
 • Jagdalpur H.O (Head Office, Type- Delivery), Jagdalpur, Phone: 07782-222390
 • Jagdalpur Kutchery S.O (Sub-Office, Type- Non-Delivery), NA, Phone: 07782-221490
 • Jagdalpur Rly Colony S.O (Sub-Office, Type- Non-Delivery), NA, Phone: 07782-223830
 • Jagdalpur Sadar Bzr S.O (Sub-Office, Type- Non-Delivery), NA, Phone: 07782-224750
 • Karanji B.O (Branch Office, Type- Delivery), Jagdalpur
 • Kumharawand B.O (Branch Office, Type- Delivery), Jagdalpur
 • Kurandi B.O (Branch Office, Type- Delivery), Jagdalpur
 • Kurenga B.O (Branch Office, Type- Delivery), Jagdalpur
 • Madpal B.O (Branch Office, Type- Delivery), Jagdalpur
 • Markel B.O (Branch Office, Type- Delivery), Jagdalpur
 • Nagarnaar B.O (Branch Office, Type- Delivery), Jagdalpur
 • Nangur B.O (Branch Office, Type- Delivery), Jagdalpur
 • Netanaar B.O (Branch Office, Type- Delivery), Jagdalpur
 • Niyanaar B.O (Branch Office, Type- Delivery), Jagdalpur
 • Pandripani B.O (Branch Office, Type- Delivery), Jagdalpur
 • Puspal B.O (Branch Office, Type- Delivery), Jagdalpur
 • Sadgud B.O (Branch Office, Type- Delivery), Jagdalpur
 • Singanpur B.O (Branch Office, Type- Delivery), Jagdalpur
 • Titirgaon B.O (Branch Office, Type- Delivery), Jagdalpur

Area Cover: Amaguda, Babusemra, Bademurma, Chitaloor, Dhanpunji, Dharampura, Dimrapal, Hatkachora, Jagdalpur, Jagdalpur Kutchery, Jagdalpur Rly Colony, Jagdalpur Sadar Bzr, Karanji, Kumharawand, Kurandi, Kurenga, Madpal, Markel, Nagarnaar, Nangur, Netanaar, Niyanaar, Pandripani, Puspal, Sadgud, Singanpur, Titirgaon, Atapharisemra, Bagraur, Bhataguda, Bijaput, Chhindbhar, Chhotemurma, Jatam, Karangi, Korpal, Manjhiguda, Morathpalli, Negigudha, Singapur, Totar, Badebodal, Balputhi, Bamhani, Bhalugudha, Hatkachora, Kalwa, Kasturi, Kawalikalan, Khidarwad, Kondawal, Kumbadi, Niyanar, Pralee, Rampal, Sadgud, Tikradhanora, Ulnar, Alkuralis Taipadar, Bhejapadar, Chinnatokameta, Chitloor, Gadaghat, Ghatsargipal, Kangoli, Khutpadar, Markapal, Potanar, Tandapal, Turenar, Viranpal, Amagudha, Baghanpal, Biranpal, Chhotemoratpal, Chitapadar, Chondimetawara, DHARAMPURA, Gumalwada, Kondaloor, Kopagudha, Kurandi, Kurenga, Nagalsar, Netanar, Palli, Pandripani, Sargipal, Sonarpal, Teli Semra, Tiriya, Tolawada, Upanpal, Alwar, Babusemra, Bademoratpal, Burundwarasemra, Chachalgur, Dhaniyaloor, Dharmaur, Ghatpadmoor, Jagdalpur, Kaikagarh, Karkapal, Kawapal, Kumhali, Kumhrawand, Mangdu Kachora, Potiyapal, Pulcha, Titirgaon, Tusel, Balikonta, Champal, Chilkuhati, Chitalpur, Chokawada, Dimrapal, Dongam, Hatpadmur, Jamawada, Jiragaon, Kaikagarh Alis Charbhar, Kulgaon, Nangur, Nawaguda, Surundwada, Tekameta, Adawal, Badebadam, Bhadisgaon, Choras, Deurgaon, Dhurguda, Garawand Kalan, Gudiya, Halbakachora, Jojan, Kakarwada, Kalipur, Khamargaon, Kohkapal, Kudhurwada, Kusumpal, Machkot, Markel, Naktisemera, Nargarnar, Puspal, Shasankachora, Sidmur, Tamarwada, Tondapal, Baremurma, Benglur, Billori, Chhotebadam, Chhotebodal, Chhotekawali, Dhanpunji, Garawand Khurd, Kalaguda, Karanpur, Karkaguda, Kerazodi, Kolawada, Kumharawand, Madpal, Manganpur, Milkulwada, Parpa, Ransargipal, Taragaon